Vilkår - livsstil/kosthold

Leverandør av tjenesten er fitfactory DA. Som kjøper av våre tjenester og programmer har du visse rettigheter og plikter. Det er viktig at du leser punktene under for å kjenne til disse.

Kjøp og betaling
Gjeldende priser for fitfactorys tjenester er oppgitt på www.fitfactory.no. fitfactory kan når som helst endre prisene. Tjenester som tilbys ved fremmøte i våre sentre betales via betalingsterminal (kortbetaling) eller Vipps. I enkelte tilfeller og etter nærmere avtale kan vi tilby fakturering. Tjenester som bestilles online, og som kan gjennomføres uten oppmøte i våre sentre betales via nett. Vår leverandør av nettbetalingstjenester er Paypal. Betalingen gjøres med kort eller via Paypal-konto.

Begrensninger
fitfactory er ingen medisinsk organisasjon. Vi gir kun råd for og hjelp til et riktigere kosthold. Ditt kostholdsprogram er personlig tilrettelagt på bakgrunn av de opplysninger vi har mottatt fra deg, og kan ikke benyttes av andre. fitfactory retter seg ikke mot barn eller mindreårige. Du må ha fylt 18 år for å delta i et av våre programmer.

Din helse
Dersom du er gravid eller ammer, må du gjøre spesielt oppmerksom på dette ved påmelding. Du kan ikke delta i fitfactorys programmer dersom du er syk. Du er selv ansvarlig for å påse at du er helsemessig skikket til å endre ditt kosthold. Dersom du er usikker, anbefaler vi at du diskuterer med din lege om du kan delta i fitfactorys programmer. Dette gjelder særlig dersom du er blitt anbefalt en spesiell diett som ledd i sykdomsbehandling, eller hvis du bruker medisiner utskrevet av lege.

Fraskrivelse og begrensning av ansvar
fitfactory fraskriver seg ethvert ansvar for skader som måtte oppstå (inklusive direkte eller indirekte skader, så som uteblitt gevinst) som følge av at du følger et av våre programmer. Dette gjelder med mindre fitfactory har opptrådt grovt uaktsomt. Under slike forhold svarer fitfactory med et beløp som er begrenset oppad til den samme sum som du har betalt for din deltakelse i eller bruk av fitfactorys programmer eller tjenester. Fraskrivelsene i dette punktet gjelder i den grad annet ikke følger av gjeldende lov.

Våre tjenester tilbys uten garantier i forhold til funksjon, kvalitet, anvendbarhet for avsatt formål, sikkerhet eller riktighet. Vi kan heller ikke love at du oppnår de mål du har satt deg for kostholdsendringen.
Brudd mot vilkårene
fitfactory har rett til umiddelbart og uten forutgående meddelelse å avslutte eller fryse tjenesten, dersom du bryter med noen bestemmelse i disse allmenne vilkår, eller om fitfactory med god grunn mistenker at så er tilfelle.

Avtaletid
Ditt kundeforhold til fitfactory gjelder fra den dagen du har fått tilgang til våre tjenester i henhold til din bestilling, og frem og til det tidspunktet varigheten på ditt valgte program utløper. Avtaler kan bare inngås på norsk.

Korrekte opplysninger
Gjennom å bestille program på www.fitfactory.no bekrefter du at du oppgir korrekte og komplette opplysninger om deg selv til fitfactory (for eksempel om din alder og din helsetilstand).

Konfidensialitet og personvern
Salgsdokumentasjon (kontrakt og eventuell faktura) oppbevares iht. de til enhver tid gjeldende regler (for tiden 5 år). Opplysninger du oppgir i forbindelse med kundeforholdet behandles konfidensielt, og slettes innen 6 måneder etter avtalens gyldighetsdato eller siste gjennomførte økt (det som kommer sist).

Angrerett ved bestilling via internett
I henhold til norsk lov har du rett til å si opp tjenesten inntil 14 dager etter kjøp. Ved bruk av angreretten må du betale for den delen av tjenesten som er utført (ihht. Angrerettslovens §21, 3. ledd). Dersom personlig kostholdsplan er utformet og sendt til deg, vil dette utgjøre minimum kr 350,-. Dersom du benytter angreretten før kostholdsplan er sendt deg, avsluttes resterende tjenester uten kostnader.

Beskjed om at du ønsker å benytte angreretten skal sendes til info@fitfactory.no eller per brev til: fitfactory DA, postboks 125, 5843 Bergen. Beløp tilgode blir tilbakebetalt innen 30 dager.

Ved kjøp av kostholdsveiledning/-program i et av våre sentre gjelder ikke avsnittet om angrerett.

Kontakt
E-post: info@fitfactory.no
Internett: www.fitfactory.no
Brevpost: fitfactory DA, postboks 125, 5843 Bergen